Health care

CHYAVANAPRASAM. 250g
CHYAVANAPRASAM. 500g
CHYAVANAPRASAM. 1 Kg
SPECIAL ELADASAMOOLA LEHYAM (40gm x 21) 1 Jar
NAGARJUNA AGMARK HONEY. 50gm
NAGARJUNA AGMARK HONEY. 100gm
NAGARJUNA AGMARK HONEY. 200gm
NAGARJUNA AGMARK HONEY. 500gm
KERAPOOKUALADI LEHYAM. 400 gm
DIGEST DROPS. 25ml
AYURVEDIC TOOTH POWDER. 50 g
NAGARJUNA DAHASAMANI. 50 g
NAGARJUNA SNANA CHOORNAM. 50 g

Child care

SMRITHI GRANULES. 200 gm
KIDSOL OIL. 100ml
   

Body Care

KERAPOOKUALADI LEHYAM. 400 gm
TUSKER BALM. 10 gm
NAGARJUNA AYURVEDIC SOAP. 75g
NAGARJUNA AYURVEDIC SOAP. 15g
NAGARJUNA THALIPODI. 50g
NAGARJUNA SNANA CHOORNAM. 50 g
   

Hair Care

KERAPOOKUALADI LEHYAM. 400 gm
NEELIBHRINGAADI KERAM. 100 ml
NEELIBHRINGAADI KERAM. 100 ml
DANDROFF HAIR OIL. 100 ml
NAGARJUNA THALIPODI. 50g

Skin care

NAGARJUNA AYURVEDIC SOAP. 75g
NAGARJUNA AYURVEDIC SOAP. 15g
KIDSOL OIL. 100ml
NAGARJUNA SNANA CHOORNAM. 50 g